Dành cho những người yêu thích sáng tạo: 3 Điều Tôi Học Được Từ Big Magic

Trong những cuốn sách về tư duy sáng tạo, Big Magic là một trong những cuốn mình thích nhất vì nó giúp mình phá vỡ…

Embrace Your Failure

A year ago I wrote an article about celebrating small wins, why celebrating small wins is important.  Today I want to talk about failures.  I…